Updates

Wet DBA in de ijskast

[18/11/2016] Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten maatregelen te nemen op de zzp-wet DBA, na de vele klachten die er zijn gekomen. Allereerst is uit de brief af te leiden dat de wet niet wordt gehandhaafd tot tenminste 1 januari 2018. Eerder liep die periode van vrijwaring tot 1 januari 2017, daarna zouden er boetes en naheffingen worden opgelegd bij overtreding van de nieuwe regels. Als het nodig is, wordt de periode verder verlengd, laat Wiebes weten. De handhaving wordt stilgelegd tot een 'nieuw moment van herijking'. Daarnaast vindt Wiebes het belangrijk om bepaalde termen aan te passen in de Wet DBA, waaronder termen als 'gezagsverhouding' en 'vervangbaarheid', die nog komen uit de arbeidswet van 1907. Om te bepalen of iemand een zelfstandige is of in loondienst werkt, is de modelovereenkomst in het leven geroepen. Daarover ontstond veel onrust de afgelopen maanden. Het uitstel van de handhaving betekent dat de hele wet in feite op losse schroeven komt te staan. In de tussentijd zal er namelijk een nieuw kabinet geformeerd moeten worden. Het is maar zeer de vraag of de omstreden wet dat gaat overleven. [Bron: RTL Nieuws.]

Voor de werkzaamheden van P4N is een modelovereenkomst niet noodzakelijk. Echter, P4N beschikt over een concept overeenkomst dat op verzoek van haar klanten kan worden ingezet.

Partiële herziening PAS ter inzage

[07/11/2016] De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 7 november 2016 tot en met 18 december 2016. Met het PAS beoogt de Overheid ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof, door samen te werken met natuurorganisaties en ondernemers. Economische activiteiten moeten daarbij passen binnen de draagkracht van de natuur. Het PAS maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het PAS nodig is - inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses. Inspraak op de gewijzigde onderdelen kan digitaal worden ingediend. Antwoorden worden gebundeld en komen in een Nota van Antwoord. Na de inspraak wordt het herziene programma vastgesteld. [Bron: http://pas.natura2000.nl/.]

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel.

Nieuwe natuurwetgeving Provincie Utrecht

[03/11/2016] De Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de ‘Natuurvisie’ en het ‘Beleidskader Wet natuurbescherming’ vastgesteld, en leggen dit ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten. Dit beschrijft hoe de Provincie Utrecht de uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 gaat regelen. De Wnb vervangt per die datum de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet, en legt de regie over natuurbeleid volledig bij de provincies neer. De Provinciale Staten nemen op 12 december een besluit over het nieuwe natuurbeleid van de provincie Utrecht. Een van de onderdelen van de Natuurvisie is het aanwijzen van zogenaamde ‘natuurparels’; gebieden waar bedreigde planten en dieren actief behouden, en populaties versterkt moeten worden (zoals de Langbroekerwetering tussen Odijk en Wijk bij Duurstede). De Natuurvisie en het beleidskader - met daarin de Verordening en de Beleidsregels Natuur en landschap - vormen ook het kader voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen. Dat wil zeggen dat al bij de voorbereiding van de aanvraag wordt aangeven hoe de Wnb moet worden toegepast. [bron: Portaal Natuur en Landschap.]

De Utrechtse Heuvelrug is de thuisbasis van P4N.

Aanbesteding SBB gepubliceerd

[02/11/2016] De aanbesteding van Staatsbosbeheer - voorbereid en opgesteld door P4N - voor het uitrusten van vijftien locaties met eigen opwekking van zonne-energie is vandaag gepubliceerd op Tenderned en ook te zien op de Aanbestedingskalender.