Updates

geactualiseerde Rode Lijst Nederlandse Zoogdieren

[03/11/2020] De herziene Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren is vandaag gepubliceerd (bron: Nature Today en Staatscourant). Het goede nieuws is dat de lijst iets korter is geworden ten opzichte van de vorige publicatie uit 2009. Otter, bever en boommarter staan er niet meer op. Maar met name zoogdieren in agrarische gebieden gaan achteruit. Konijnen en hazen zijn sinds 1950 met 60-70% afgenomen. En de 'marterachtigen' bunzing en hermelijn hebben een status 'kwetsbaar' op de Rode Lijst. Soorten zoals otter, boommarter, egel en eekhoorn blijven overigens nog wel op de IUCN lijst van bedreigde soorten in Nederland vermeld staan, volgens de criteria die daarvoor gehanteerd worden.

Op de foto: een bunzing in het buitengebied van Leersum op een cameraval van P4N (december 2019).

VERDWENEN UIT NEDERLAND
Kleine hoefijzerneus
Vale vleermuis
Tuimelaar

ERNSTIG BEDREIGD
Eikelmuis
Hamster

BEDREIGD
Hazelmuis
Zwarte rat

KWETSBAAR
Bunzing
Hermelijn
Laatvlieger
Noordse woelmuis
Veldspitsmuis

GEVOELIG
Bechsteins vleermuis
Bosvleermuis
Haas
Ingekorven vleermuis
Konijn
Tweekleurige vleermuis
Wezel

Biodiversiteitsherstel is nog mogelijk

[10/09/2020] Goed nieuws (bron: BPL)!

Een nieuwe internationale studie - ‘Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy’ - laat zien dat het mogelijk is om de wereldwijde afname van biodiversiteit als gevolg van habitatverlies te stoppen. Hiervoor is een ambitieus en samenhangend pakket van maatregelen nodig, waaronder uitbreiding van beschermde natuurgebieden, natuurherstel en een wereldwijde omvorming van het voedselsysteem. De studie, uitgevoerd door een internationaal consortium, waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is op 10 september gepubliceerd in ‘Nature’.

De onderzoekers maakten gebruik van scenario’s en modellen om na te gaan welke maatregelen kunnen leiden tot (een begin van) biodiversiteitsherstel in 2050. Hiervoor zijn twee type maatregelen nodig. Ten eerste maatregelen gericht op natuurbescherming en -herstel. Op de tweede plaats maatregelen die erop zijn gericht de behoefte aan landbouwgrond te verkleinen.

P4N zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit in de (lokale) Nederlandse natuur.

Uitvoeringsfase Aamsveen lagg zone van start

[01/06/2020] Het eerste deel van de uitvoeringsfase (fase 3) van de Natura 2000 herstelmaatregelen voor de Aamsveen lagg zone, zoals geformuleerd in het inrichtingsplan, is van start gegaan. Het betreft de voorbereiding-, opstart-, en aanbestedingsactiviteiten. P4N verzorgt alle projectbeheersing en het projectsecretariaat voor Landschap Overijssel.

Vroege Vogels

[17/11/2019] Vanmorgen was ik, samen met collega’s Chris Achterberg en Roald van Stijn, te beluisteren in het bekende programma 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1, met een reportage over ons educatieve videoproject 'Dassen Van de Heuvelrug'!