Partiële herziening PAS ter inzage

[07/11/2016] De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 7 november 2016 tot en met 18 december 2016. Met het PAS beoogt de Overheid ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof, door samen te werken met natuurorganisaties en ondernemers. Economische activiteiten moeten daarbij passen binnen de draagkracht van de natuur. Het PAS maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het PAS nodig is - inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses. Inspraak op de gewijzigde onderdelen kan digitaal worden ingediend. Antwoorden worden gebundeld en komen in een Nota van Antwoord. Na de inspraak wordt het herziene programma vastgesteld. [Bron: http://pas.natura2000.nl/.]

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel.