Nieuwe natuurwetgeving Provincie Utrecht

[03/11/2016] De Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de ‘Natuurvisie’ en het ‘Beleidskader Wet natuurbescherming’ vastgesteld, en leggen dit ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten. Dit beschrijft hoe de Provincie Utrecht de uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 gaat regelen. De Wnb vervangt per die datum de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet, en legt de regie over natuurbeleid volledig bij de provincies neer. De Provinciale Staten nemen op 12 december een besluit over het nieuwe natuurbeleid van de provincie Utrecht. Een van de onderdelen van de Natuurvisie is het aanwijzen van zogenaamde ‘natuurparels’; gebieden waar bedreigde planten en dieren actief behouden, en populaties versterkt moeten worden (zoals de Langbroekerwetering tussen Odijk en Wijk bij Duurstede). De Natuurvisie en het beleidskader - met daarin de Verordening en de Beleidsregels Natuur en landschap - vormen ook het kader voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen. Dat wil zeggen dat al bij de voorbereiding van de aanvraag wordt aangeven hoe de Wnb moet worden toegepast. [bron: Portaal Natuur en Landschap.]

De Utrechtse Heuvelrug is de thuisbasis van P4N.