Updates

Inloopavond Aamsveen

[22/11/2017] Vanavond vond de eerste inloopavond plaats in het kader van het project “Planuitwerking PAS/Natura2000 Aamsveen”. Vanaf 19:00 uur stonden vertegenwoordigers van Landschap Overijssel, de Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen klaar om geïnteresseerden te ontvangen en te woord te staan in Restaurant Sandersküper (Ahaus). Zo’n 80-90 mensen zijn hun licht komen opsteken over de ontwikkelingen in het gebied. Een gemêleerd gezelschap van onder meer omwonenden, grondgebruikers, vrijwilligers, recreanten, en Duitse projectpartners. In de zaal waren verschillende informatieborden uitgestald, waren kaarten en documenten in te zien, en vond vooral de onderlinge dialoog plaats.

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel.

Bestuurlijke Kick-off Aamsveen

[27/09/2017] Vandaag heeft de bestuurlijke kick-off plaatsgevonden van het project "Planuitwerking PAS/N2000 Aamsveen", gevolgd door een gebiedsbezoek met alle betrokken partners.  Centraal in het project staat het uitwerken van (hydrologische) herstelmaatregelen gericht op de ontwikkeling van actieve hoogvenen, en op het behoud van de kwetsbare habitattypen in de zwakgebufferde zone in het dal van de Glanerbeek. 

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel. De projectleiding is op 1 november 2016 van start gegaan.

P4N bestaat 1 jaar!

[01/09/2017] Precies een jaar geleden is P4N met succes van start gegaan met dienstverlening op het snijvlak van duurzaamheid en natuur (o.a. visievorming, haalbaarheidsstudies, projectinrichting en procesbegeleiding). Op dit moment bestaat de opdrachtenportfolio volledig uit werkzaamheden op het vlak van natuurherstel en -ontwikkeling. Wat vliegt de tijd!

Eerste PAS stikstofrapportage RIVM

[08/02/2017] Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM (onderdeel van een jaarlijkse rapportage aan de Nederlandse overheid in opdracht van het PAS-Bureau) worden de resultaten van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nauwkeurig gevolgd. De monitoring is van belang omdat alle betrokken partijen willen volgen of het PAS het beoogde effect heeft: ruimte voor economische ontwikkeling, verbetering van de natuurkwaliteit en minder stikstofdepositie. Landbouw, industrie en verkeer zorgen voor stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden. Deze stoffen verspreiden zich in het milieu en zorgen bij het neerslaan uit de lucht voor overbemesting, hetgeen een negatief effect heeft op de kwaliteit van bepaalde habitattypen. De eerste monitoringsrapportage bevat de nulmeting en de ontwikkeling van de hoeveelheid stikstof gedurende het eerst halfjaar in de Natura 2000-gebieden. Hieruit blijkt dat de berekende stikstofdepositie door de jaren heen daalt, ook als de ruimte die beschikbaar is voor economische activiteit wordt ingevuld. De resultaten zijn in lijn met de prognoses die zijn gemaakt op het moment dat de PAS in werking trad (1 juli 2015). [Bron: RIVM.]

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel. Daarnaast ondersteunt P4N haar partner Frankenvrij Advies in de PAS Planuitwerking van het Natura2000-gebied Manderheide (Springendal - Dal van de Mosbeek), eveneens van Landschap Overijssel.