PAS bij Europese Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg organiseerde 3 mei een zitting over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof onderzoekt op verzoek van de Raad van State of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. In 2017 hebben MOB/Vereniging Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) bij de Raad van State in een aantal beroepsprocedures aangevoerd dat het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft op dit moment ongeveer 200 zaken in behandeling waarin appellanten aanvoeren dat het PAS juridisch niet deugt. Tijdens de zitting kregen alle betrokken partijen de tijd om mondeling een reactie te geven op de gestelde vragen. De Europese Commissie bracht in dat een algemene beoordeling als het PAS niet in strijd hoeft te zijn met de Habitatrichtlijn. Wel toonde de Europese Commissie zich kritisch over het feit dat toestemming wordt verleend voor nieuwe stikstofdepositie terwijl nog sprake is van overbelasting. De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie brengt op 12 juli advies uit. Dat advies zal richtinggevend zijn voor de uitspraak. Naar verwachting zal het Hof van Justitie in het najaar van 2018 uitspraak doen. [bron: BIJ12.]

Samen met Frankenvrij Advies is P4N verantwoordelijk voor de PAS planuitwerking van het Natura2000-gebied Aamsveen, in opdracht van Landschap Overijssel. Daarnaast ondersteunt P4N haar partner Frankenvrij Advies in de PAS Planuitwerking van het Natura2000-gebied Manderheide (Springendal - Dal van de Mosbeek), eveneens van Landschap Overijssel.